AYDINLATMA METNİ
THE CLARIFICATION TEXT

 

Veri İşleme Faaliyetleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
Important Information as to Data Processing Activities

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (10.) maddesi uyarınca Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri, KilitApp  uygulaması (“uygulama”) üzerinden Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri temassız geçiş kontrolüne  olanak sağlamaktadır.  Uygulama içerisinde tarafınızca iletilecek kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.  

In accordance with the Article 10 of the Law of Protection of Personal Data numbered 6698 (“LPPD”), Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri allows contactless passage control via Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri, KilitApp  application (“application”).We would like to inform you about our purposes to process your personal data to be transmitted by you within the application in compliance with the Law, to whom and why we transfer the personal data, our legal reasons, our methods of processing and your rights.

1.  Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.
As Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri, we are responsible for all your personal data delivered to us in the capacity of “data controller” in accordance with LPPD.

Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tic. Sic No: 2551826/203400

Tuzla V.D. 0850025444

Adres No: İstanbul Tuzla OSB 3. Cad. No: 29 Tuzla/İSTANBUL

Telefon| Faks: +90 216 593 24 24 / +90 2016 593 24 14

Mail: info@artes.com.tr

 

Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Şti.

Trade Registration Number: 2551826/203400

Tuzla Tax Office 0850025444

Address No: Istanbul Tuzla OSB 3. Cad. No: 29 Tuzla/ISTANBUL

Telephone| Fax: +90 216 593 24 24 / +90 2016 593 24 14

Mail: info@artes.com.tr

 

 

2.  Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?
2.  For which Purposes Is Your Data Processed?

İletişim formu doldurmak ya da Uygulamada mevcut iletişim kanallarından vermiş olduğunuz verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi; hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Uygulama üzerinden yararlanmak istediğiniz, talep ettiğiniz ürün ve hizmetin sunulması,  veri güvenliğinin sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin destek verilmesi, bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun avantajlı kampanyalar, hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi için zorunlu olması amaçlarıyla işlenmektedir. Verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, uygulamada oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla anonimleştirilerek işlenebilir. Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Your data which is provided by completing a communication form or using the communication channels available in the application are processed in order to fulfill the obligations charged us by the legislation provisions especially Turkish Commercial Code No.6102 and Tax Produce Law No. 213, to provide product and service which are requested and demanded for benefit by you via the application in addition to the fulfillment of legal obligations, to providing data security, to giving support regarding to the provided products and services, to getting ready your profile record for your next demand for product and service, to determining rapidly and  most correctly the favorable and proper campaigns, goods and services for you. Furthermore, your data may be processed by anonymizing for the purpose of developing the products and services provided to you, planning, running and managing correctly the communication activities and strategies, correcting the faults arising from the application and increasing the service quality etc.. Your personal data are processed for specific, clear and legitimate purposes in conformity with law and rules of honesty, keeping up to date as needed, used in connection with the purpose of processing as limited and restricted and stored throughout the period of storage determined in conformity with law.

3. Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
3. To Whom and For Which Purposes are Your Data Transferred?

KVKK m. 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmakta olup, işbu yükümlülüğümüze istinaden Şirketimiz tarafından aktarılan kişisel verilerin hangi kişi gruplarına aktarıldığı hakkında veri sahiplerini işbu metin ile bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Şirketmiz tarafından aktarılan kişisel verilerin hangi kişi gruplarına hangi amaçlar çerçevesinde aktarılacağı aşağıda kategorize edilmiştir:

In accordance with the article 10 of LPPD, we have obligation of clarification. We inform and clarify the data owners with this text as to which groups of persons the personal data transferred by our Company are transferred pursuant to this our obligation. The personal data transferred by our company shall be transferred to which purposes and groups of people are categorized as follows:

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler
Uygulama üzerinden iletmiş olduğunuz Verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, şirket yetkilileri ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Persons compulsory for performance of the service
Your Data transferred by you via the application may be shared with our business and solution partners, authorized persons of the company and third parties who perform other similar transactions for and on behalf of us for the purpose of providing the completely and perfectly given services to you and only to the extent that it is consistent with the nature of the service. Those third parties consist of persons who have to access the relevant information for providing the relevant services completely and perfectly..

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler
Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- ilgilisine aktarılabilecektir.

Persons legally compulsory
Your data could be transferred to the only relevant person -provided to be limited to the relevant person or entity- in case that it is mandatory to fulfill Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri’s legal obligations, that it is clearly stated under the laws or that there is a judiciary/administrative order given in conformity with laws.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları
Verileriniz, Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri’nin haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Consultancy and subsidiary service providers
Your data could be transferred to third parties from whom we receive supports in the field of storage, archiving, data processing technologies, security, call center; to the business partners collaborated and/or from whom service is purchased, to the banks, finance institutions, law offices from whom support is received in the fields of law, tax and similar fields, to consultancy companies and other third parties to whom transfer is necessary for purposes determined and authorized entities and institutions in the case that data transfer is mandatory to preserve the rights of Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri and/or your rights and to fulfill legal liabilities and only for performance of those purposes.

Ajanslar ve reklam verenler
Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgilisiyle eşleştirilemeyecek veriler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

Agencies and advertisers
Some part of the data may be shared with advertisers in the manner collectively anonymizing conjunction with the information belongs to the other users in order to providing adaptation of the advertisements on the target mass. The anonymized data are such data that could not be matched with the relevant person and they do not include identity details or not make your identity detectable. Your confidentiality regarding anonymized data is under guarantee.

Yurt Dışına Aktarım
Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri tarafından 3. Kişilerden Uygulama kapsamında hizmet verebilmek için bulut bilişim hizmeti alınmakta ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu Aydınlatma Metnine konu kişisel verilerinizin bulut ortamın yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK (9.) madde hükmüne uygun olarak yurtdışına da aktarıldığını belirtiriz.

Verilerin aktarılması gereken kişi ya da kurumlar (3.) madde altında sayılan birden fazla kategoriye dahil olabilir. Böyle bir durumda, her bir aktarım kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilir ve bu doğrultuda işleme alınır.

Transfer to Abroad
Cloud computing service is received from the third parties by Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri in order to provide service within the application and your data are stored in the cloud environment. For this reason, we state that your personal data which are the subject matter of this Clarification Text are transferred to abroad as well in accordance with the article 9 of LPPD due to the cloud environment is in abroad.

* The persons and entities whom the data are to be transferred can be included in several categories listed under the article 3. In case of this, each transfer is evaluated separately, and this is put into process accordingly.

4.  Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?
4.  Which Methods are Used to Collect your Personal Data and for which Legal Reason are they Collected?

Verileriniz uygulama içerisinde doldurmuş/vermiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.

İşbu bilgilendirmede belirtilen amaç ve yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir. 

Your data are collected by means of the forms and information which you completed/provided within the application, the information which you have delivered to us via mail, e-mail, fax and similar means, the audio calls to be made with us or meetings that your will hold personally in our company.

The legal reasons based upon for collection of your data for the purposes and with the methods specified in this information are as follows depending on the nature of the data: the data are processed for any of the following reasons: express consent, being stipulated in the laws expressly, data processing being compulsory for performance of the contract, being compulsory for fulfillment of our legal obligations, for legitimate interests of the data controller. 

 

İşlenen Kişisel Veri

İşlemenin Hukuki Sebebi

Telefon Bilgisi

Uygulama aracılığıyla ürün veya hizmet almanız ya da ürün veya hizmete ilişkin teklif talebi oluşturmanız durumunda almış ya da alacak olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, fiyat teklifi sunulabilmesi, uygulama içerisindeki servislerin sağlanabilmesi, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.

(KVKK m. 5/2-c)

 

 

Ad, Soyad

Uygulama’de mevcut ürün veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme talep edecek olmanız halinde, sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebepleriyle, Sözleşmenin ifası için zorunlu olması halinde işlenir. (KVKK m. 5/2-a ve 5/2-c)

 

 

 

Talep/Şikayet Bilgisi

 

Tarafımıza iletilen her türlü talep ve şikayet ile bunların alınmasına ilişkin her türlü kayıt ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü rapor, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olduğu takdirde talep/şikayet yönetim bilgisi teşkil eder. Bu veriler ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(KVKK m. 5/2-f)

 

Personal Data Processed

Legal Reason for Processing

Telephone Information

In the case that you purchase product or service or create proposal request for the product or service via the application, the data belonging to the contracting parties processed for reasons of performing the necessary information about the product and service purchased or to be purchased, offering price quotation, providing the services within the application, for communication between the parties, being necessary to process the data of the contract parties for performance of the contractual relation.

(LPPD article 5/2-c)

 

 

Name,Surname

In the case that you request for information related to the products and services available in the application, the data are processed due to it is necessary to process the data of the parties of the contract and it is compulsory in accordance with article 230 and continued articles of the Tax Procedure Law numbered 213 and article 82 of the Turkish Commercial Code numbered 6102, in the case it is compulsory for performance of the Contract. (LPPD article 5/2-a and 5/2-c)

 

 

 

Request/Complaint Information

 

In the case that any request and complaint delivered to us and any report for any record and assessment for receiving the same are related to any natural persons whose identity is definite or could be detected, the request/complaint makes up management information. Those data are processed due to data processing is compulsory for legitimate interests of the data controller provided that this does not damage the basic rights and freedoms of the relevant person.

(LPPD article 5/2-f)

 

5.  Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?
5.  What are Your Rights on your Personal Data?

 

KVKK uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. Learn whether personal data are processed or not,

 2. Request for information in case the personal data has been processed,

 3. Learn the purpose of processing the personal data and whether they are used for the intended purpose or not,

 4. Know the third parties to whom the personal data were transferred within the homeland or abroad,

 5. Request for correction of the data in case the personal data are processed incompletely or falsely,

 6. Request for deletion or destruction of the data in case the reasons for processing the personal data disappear,

 7. Request for notification of the transactions performed in accordance with subparagraphs (d) and (e) to the third parties to whom the personal data were transferred,

 8. Object to any result contrary to him/her by analyzing the data processed exclusively by means of automatic systems,

 9. Request for indemnification of the damage if he/she incurs damage due to illegal processing of the personal data,

Bu haklarınızı kullanmak için KVB FORM adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi  İstanbul Tuzla OSB 3. Cad. No: 29 Tuzla/İSTANBUL ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya info@artes.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir..

To exercise those rights you may complete your Personal Data Application Form available at the address of  KVB FORM and deliver your request by hand with wet-ink signature to the address of Istanbul Tuzla OIZ 3. Cad. No: 29 Tuzla/ISTANBUL or send the same with secure electronic signature to the e-mail address of info@artes.com.tr.

The right/claim which you demand for exercise should be indicated in your request together with your identity details and all information and documents which are the subject matter of your request should be appended and necessary explanations should be made.

The requests which are delivered to us and which have the required properties shall be concluded within 30 (thirty) days depending on the nature of the request and the result shall be notified to your in writing or electronically depending on the feedback procedure which you select in your request.

Artes Kapı Donanım ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.